Algemene voorwaarden De Heus individuele trajectbegeleiding 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen De Heus individuele trajectbegeleiding en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

#

Comments are closed